ZGO 9

9TORZGO9

Torek, 19.5.2020                                  Zgodovina 9                               Četrtek, 21.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

Naslednji teden naj bi se dobili in najprej moramo urediti ocene. V torek bo ocenjevanje geografije in v četrtek zgodovine. Vaše telefonske bom potreboval samo v slučaju, če pride do sprememb. Želim vam uspešno učenje.

V zadnjih urah smo pričeli s povojnim obdobjem  na Slovenskem: Slovenci po drugi svetovni vojni, ena izmed pomembnih nalog, je bila ureditev meja: Tujega nočemo, svojega ne damo. V učbeniku: 120, 121 in 122 imamo zapis o določitvi meja.

 1. Osvoboditev ali okupacija Trsta (U120).
 2. Razlika med cono A in cono B (U121).
 3. Meja na Koroškem (U122).

 

Posamezna tema v učbeniku je označena s stranjo, rešite naloge v DZ: 81 in 82.

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

 

8TORZGO9

Torek, 12.5.2020                                  Zgodovina 9                               Četrtek, 14.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

V zadnjih urah smo zaključili 2. svetovno vojno na Slovenskem: Slovenci med 2. Svetovno vojno.  

 Sledi povojno obdobje: Slovenci po drugi svetovni vojni

 1. Oblast prevzame Komunistična partija in na večstrankarskih volitvah zmaga Ljudska fronta Jugoslavije (U117).
 2. Nova oblast razglasi republiko FLRJ – Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Nova oblast tudi obračuna z nasprotniki in postavi temelje novi državi (U118,119).

Meje (120,121,122) bodo posebna tema.

 1. Povojno obdobje je čas pomanjkanja (živilske nakaznice) in obveznega odkupa (123).
 2. Nacionalizaciji sledi agrarna reforma z geslom: zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Temu obdobju sledi kolektivizacija.
 3. V družbenem in družabnem življenju so spremembe nekaj vsakdanjega (pionirska in mladinska organizacija, kulturna društva…) (U125).

 

Posamezna tema v učbeniku je označena s stranjo, rešite naloge v DZ: 79,80,83,84.

 

 

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

 

6TORZGO9

Torek, 21.4.2020                                  Zgodovina 9                               Četrtek, 7.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

V zadnjih urah smo spoznali 2. svetovno vojno na Slovenskem:

Slovenci med 2. Svetovno vojno.  

Zaključujemo: Posledice vojne in Slovenija kot ena izmed jugoslovanskih  republik

Izdelajte zapis z obrazložitvijo zapisanega pojma:

 1. Težke razmere ob koncu vojne
 2. Obnova: mladinske delovne akcije in udarniki
 3. Spremenjen politični in gospodarski sistem
 4. Bratstvo in enotnost (federacija)

Rešitve nalog v delovnem zvezku so na povezavi:

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=5200&file=1

Med prvomajskim počitnicami praznujemo tudi praznik dela:

https://www.youtube.com/watch?v=qqg6-lt4IpM

https://www.youtube.com/watch?v=jKAkFtalfYM

 

Do konca tedna imate časa za oddajo nalog pri obeh predmetih in do konca prvomajskih počitnic za oddajo referatov. Vsem, ki ste svoje obveznosti opravili, se iskreno zahvaljujem, ostale pa pričakujem.

Moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com.

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

 

5TOR9ZGO_popravljeno (1)

Torek, 14. 4. 2020                  Zgodovina 9                             Četrtek, 16. 4. 2020    

Dober dan,  devetošolke in devetošolci!

Uvod in prva točka:  Vojna na Slovenskem je bil boj za osvoboditev in tudi boj za oblast.  Vrhovni plenum OF (predstavniki vseh ustanovnih skupin: KPS, levi Sokoli, Krščanski socialisti, kulturni delavci …) se je septembra 1941 preimenoval v SNOO – Slovenski narodnoosvobodilni odbor. Cilj je bil osvoboditev in prevzem oblasti za zagotovitev bolj pravične družbene ureditve po vojni.

Pri obravnavanju te snovi boste uporabili učbenik: str.: 110 – 113. in DZ str.: 75 in 76. Obravnavanim vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna navodila za zgodovino v tem tednu. Zgornji uvod je lahko prva točka v zapisu.

Konec vojne in boj za oblast

Druga točka:  Sklepni boji in konec vojne na Slovenskem ozemlju:

 • Poleti 1944 se Nemci začnejo umikati iz Balkana in oktobra 1944 je osvobojen Beograd
 • maja 1945 so partizani zasedli Trst
 • maja je bila osvobojena Ljubljana
 • maja 1945 je na Poljani pri Prevaljah potekal zadnji spopad na Slovenskem in teden po kapitulaciji Nemčije se je končala vojna tudi na našem ozemlju.

Pod tretjo točko:  Predstavniki meščanskih strank so jeseni 1944 ustanovili Narodni odbor za Slovenijo.  3. maja 1945 je sprejel izjavo, s katero je pripravljal temelje za vzpostavitev oblasti v sodelovanju z zavezniki.

Četrta točka. Po partizanski osvoboditvi Ljubljane in Slovenije so številni sodelavci okupatorja in tisti, ki niso sodelovali z OF – SNOO, zapustili domove – postali so begunci. Umikali so se proti Italiji in Koroški. Iz begunskih taborišč so odšli v ZDA, Kanado in Argentino.

Peta točka. Vlogo OF oziroma SNOO so potrdili z dolomitsko izjavo marca 1943 – prevladala je KPS. Oktobra 1943 je bilo zasedanje predstavnikov partizanskih čet v Kočevju – Zbor odposlancev slovenskega naroda. Z zborom so bili postavljeni temelji nove slovenske državnosti. Izvolili so delegacijo za zasedanje jugoslovanskega osvobodilnega sveta – AVNOJ-a. 1944 je bilo 1. zasedanje  SNOO v Črnomlju  (SNOS). 5. Maja 1945 je bila imenovana slovenska vlada v Ajdovščini (str. 110).

Šesta točka. Razvoj nove oblasti v Jugoslaviji (izvleček 111).

Dopolnilo k obravnavanemu:

https://sites.google.com/site/2svetovnavojnet6/narodnoosvobodil-slovenskem

Pri obravnavanih temah predlagam zapisno besedilo (lahko ga  poljubno oblikujete); pri 6. točki pa osnovne informacije, ki jo dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku in zapišite v zvezek. Rešite naloge v DZ: 75, 76. Še zmeraj vas je nekaj, ki se mi še niste javili. Pišite mi na moj mail: jozko.udovic@gmail.com

Zdravo in lep pozdrav JU

 

Ta vikend praznujemo Veliko noč. Vsem, ki praznujete, voščim  lepo velikonočno praznovanje, vsem skupaj,  pa miren in sončen podaljšan vikend.

Zdravo, lep pozdrav   Jožko Udovič

4TOR9ZGO

Torek, 07.04.2020                  Zgodovina 9                             Četrtek, 09.04.2020    

Dober dan,  devetošolke in devetošolci!

 

Uvod in prva točka:   Vojna na slovenskem je bil boj za osvoboditev in na žalost tudi spopad med Slovenci. Različna stališča do okupatorja: meščanski tabor se je odločil za lojalnost in pogled OF – Osvobodilne fronte, ki je organizirala  oborožen upor, pripeljeta da spopada. Nestrpnost in močna propaganda pripelje do sodelovanja nekaterih z okupatorjem, ti postanejo kolaboranti.

Pri obravnavanju te snovi boste uporabili učbenik: str.: 107 – 110. in DZ str.: 73 in 74. Obravnavanim vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna navodila za zgodovino v tem tednu. Zgornji uvod je lahko prva točka v zapisu.

Državljanska vojna – spopad med Slovenci

Druga točka: Vodstvo osvobodilnega gibanja je sprejelo odlok  o kaznovanju okupatorjevi sodelavcev. To nalogo je prevzela Varnostno-obveščevalna-služba – VOS. S smrtjo so »kaznovali« številne protikomunistično usmerjene Slovence (politika M. Natlačen, duhovnik L. Erlich). Duhovniki in katoliška cerkev so se različno odzvali na osvobodilni boj: del ga je podpiral in se mu pridružil, drugi del pa je imel odklonilen odnos in je tudi sodeloval z okupatorjem.

Pod tretjo točko:  Nestrpnost med obema taboroma je pripeljala spopada – državljanske vojne. Meščanski tabor je ustanovil:

 • vaške straže (namen: osenčeno na str. 108)
 • Prostovoljne protikomunistične milice – MVAC

Z okupatorjem je delovalo tudi četniško gibanje (Draže Mihajlović) , ki se bori obnovitev Jugoslavije in vrnitev kralja. Ob kapitulaciji Italije septembra 1943 partizani, del pripadnikov vaških straž – bele garde, premagajo pri Turjaku. Četniki – plava garda  pa doživijo poraz pri Grčaricah.

Četrta točka. Po kapitulaciji Italije prevzamejo Nemci nadzor nad celotnim slovenskim ozemljem in vodenje Ljubljanske pokrajine zaupajo Leonu Rupniku. Ta ustanovi slovensko domobranstvo, ki aprila 1944 priseže Hitlerjevi Nemčiji (prepišite osenčeno-str. 109).

 1. točka. Vloga OF v osvobodilnem boju (po osvoboditvi je načrtovala prevzem oblasti – izvleček str. 110)

Pri obravnavanih temah sem zapisal obvezno besedilo; pri 4. In 5. točki pa osnovo, ki jo dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku in zapišite v zvezek. Rešite naloge v DZ: 73, 74 in vloga OF na 75. strani. Naloge mi ne pošiljate. Še zmeraj vas je nekaj, ki se mi še niste javili. Pišite mi na moj mail:  jozko.udovic@gmail.com in odgovorite kako se počutite in ali smo skupaj.

Zdravo in lep pozdrav JU

 

 

DILEMA

Je v Sloveniji potekala državljanska vojna?

Zgodovinar Božo Repe nima enoznačnega in jasnega odgovora.

Božo Repe.

LJUBLJANA – »Vsi trije okupatorji so Slovence kot narod obsodili na smrt, torej na etnocid,« trdi zgodovinar Božo Repe. »Efektivno je slovensko ozemlje uspelo ponovno združiti partizanskemu gibanju, ki se je sčasoma razvilo na celotnem slovenskem etničnem ozemlju in ni priznavalo ne razkosanja ne predvojnih meja,« Repe v nadaljevanju opozarja na pomen partizanov.

Pridobitve po 2. svetovni vojni

Pravi, da je bila posledica osvobodilnega boja ustanovitev slovenske republike znotraj federalne Jugoslavije, prvič s svojim parlamentom in z ustavo ter v jugoslovanski ustavi uradno priznano pravico do samoodločbe.

Zaznamovalo nas je

Na vprašanje, ali je v času druge svetovne vojne potekala tudi državljanska vojna, Repe nima jasnega odgovora. »Med vojno je nedvomno potekal tudi oboroženi spopad med Slovenci samimi. Na eni strani je šlo za kolaboracionistične enote, sprva t. i. vaške straže, ki so jih Italijani legalizirali, oborožili in plačevali za boj proti partizanom. Po kapitulaciji Italije pa je kot njihov naslednik v Ljubljanski pokrajini nastalo slovensko domobranstvo z izpostavama primorskega in gorenjskega domobranstva. Na tej strani so bili tudi sicer maloštevilni slovenski četniki. Na drugi strani je šlo za slovensko partizansko vojsko kot del jugoslovanske partizanske vojske, ki je bila od pomladi 1943 tudi uradno del protifašistične koalicije. Vrstni red dogajanja in vzročno-posledična odvisnost sta jasna: najprej je bila okupacija, sledila je kolaboracija, šele nato odpor in v njegovem kontekstu tudi revolucija. Razmerja med kolaboracijo, odporom in revolucijo med drugo svetovno vojno še danes usodno zaznamujejo slovensko javnost, še posebej politično, predvsem zaradi povojnih pobojev.«

Za obstoj in preživetje

Prepričan pa je, da je zgodovinsko gledano v osnovi vendarle šlo za to, da se je slovenski narod bojeval za obstoj in preživetje in v tem boju je ena stran objektivno pomagala okupatorjem pri uresničitvi njihovih ciljev, druga pa se je bojevala za svobodo.

 

3TOR9KZgoTOR9PZGO

Torek, 31.03.2020                  Zgodovina 9                             Četrtek, 02.0.2029    

Dober dan, devetošolke in devetošolci!

Naša zadnja tema je bila Slovenci pred 2. Svetovno vojno in v začetku vojne. Nadaljevanje predstavlja boj za osvoboditev in življenje med vojno. Pri obravnavanju te snovi boste uporabili učbenik: str. 103 – 106. in DZ str.: 71 in 72. Obravnavanim vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna navodila za zgodovino v tem tednu.

Boj za osvoboditev in življenje med vojno

Na okupacijo sta dva različna pogleda: meščanski (Londonske točke – prebrane na BBC, predvideva postopen odpor in obveščevalno dejavnost) in pogled OF – Osvobodilne fronte, ki predvideva in organizira oborožen upor. Meščanske stranke 1942 ustanovijo Slovensko zavezo, ki naj bi organizirala osvoboditev. Osvobodilno fronto sestavljajo: KPS – Komunistična partija Slovenije, levo usmerjeni sokoli, krščanski socialisti in kulturni delavci. Ustanovijo je 26. Aprila 1941 – zaradi napake praznujemo Dan upora proti okupatorju 27. aprila. Prvi spopad med TIGR-ovci in Italijani se je zgodil maja 1941, nadaljevanje oboroženega upora pa je sledilo po napadu Nemčije na SZ konec junija 1941.

Zgoraj napisano je odziv in pričetek oboroženega boja na slovenskem ozemlju. Navedeno je lahko osnova za prvo točko zapisa ali del miselnega vzorca o začetku upora. Partizani in partizanske čete organizirajo  upor proti okupatorju – pod drugo točko zapišite: kdo so, kakšen je partizanski ali gverilski način bojevanja in kakšen je njegov pomen (Teheranska konferenca novembra 1943).

Druga točka naj govori o življenjskih razmerah. Življenjske razmere  med vojno se poslabšajo, so različne na okupiranih in na osvobojenih ozemljih. Na okupiranih ozemljih vlada pomanjkanje, dvigovanje cen, nasilni ukrepi okupatorja (racije, izgon, streljanje…). Na osvobojenih ni veliko bolje a skušajo pogoje življenja zboljšati in pomagati partizanskemu gibanju (preskrba, oskrba ranjencev in partizanske šole).

Pomembno vlogo med vojno ima kultura ( radio Kričač, Slovenski poročevalec, gledališke in folklorne skupine, tisk leposlovnih in pesniških del…).

Pri obravnavanih temah sem zapisal oporne točke, ki jih dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku in zapišite v zvezek. Rešite naloge v DZ. Naloge mi ne pošiljate. Prosim za vaša mnenja o našem skupnem delu in mojih navodilih, vesel bom vaših predlogov in razmišljanj. Še posebej prosim vse, ki se mi še niste javili, da mi pišite na moj mail:  jozko.udovic@gmail.com in odgovorite kako se počutite in ali smo skupaj.

Zdravo in lep pozdrav JU

Ponavljanje 2. svetovne vojne: https://www.youtube.com/watch?v=WOVEy1tC7nk

 

 

Torek, 24.03.2020      Četrtek, 26.03.2029     Zgodovina 9

Dober dan, devetošolke in devetošolci!

Danes bomo obravnavali dve novi temi, pri katerih boste uporabili učbenik: str. 99,100,101, 102 in 103 in DZ str.: 69,70 in 71. Obravnavanim vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna navodila za zgodovino v tem tednu.

Slovenci pred 2. Svetovno vojno in v začetku vojne

Položaj slovenskih manjšin med vojnama in pred vojno

 1. Slovenci so po 1. Svetovni vojni razdeljeni na štiri države:
 • Kraljevina SHS
 • Kraljevina Italija
 • Republika Avstrija
 • Madžarska

Pri posamezni državi zapišite osnovne značilnosti življenja slovenskega naroda:

 1. Slovenci v Avstriji
 2. Slovenci v Italiji
 3. Slovenci na Madžarskem

Posledice aprilske vojne na slovenskem ozemlju

 1. april 1941 – Napad na Kraljevino Jugoslavijo

 

 1. aprila leta 1941 je nemška vojska brez vojne napovedi napadla Kraljevino Jugoslavijo. Bombniki so najprej poleteli nad vojaška letališča, nato pa se preusmerili na Beograd, kjer je bilo v napadih ubitih več tisoč ljudi. Kmalu so se invaziji na Jugoslavijo priključile še ostale članice sil osi (in Trojnega pakta). Država je bila v nekaj dneh zasedena, kraljeva vlada pa je zbežala v London.

 

 1. Slovensko ozemlje napadejo in si ga razdelijo:
 2. Odnos Okupatorjev do Slovencev
 3. Na okupacijo sta dva različna pogleda:
 • Meščanski
 • Marksistični
 1. Odziv na okupacijo:
 • KPS – OF
 • Meščanske stranke – politiki

Pri obravnavanih temah sem zapisal oporne točke, ki jih dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku in zapišite v zvezek. Rešite naloge v DZ. Naloge mi ne pošiljate.

Prosim, da se mi oglasite še ostali s prvima kratkima nalogama na moj e-mail.

Zdravo in lep pozdrav JU

 

Četrtek9ZGO

Četrtek, 19. 3. 2020 Zgodovina 9

Dober dan, danes bomo ponovili: »2. Svetovno vojno«. Naše šolske zapise lahko dopolnite z novimi spoznanji iz vaj.

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/2-svetovna-vojna/prva.htm

https://kveez.com/si/2-svetovna-vojna-najpomembnejsi-dogodki/#startq

Temo lahko ponavljate tudi s pomočjo učbenika in DZ, še posebej če je vaš računalnik zaseden.

Zahvaljujem se za poslane odgovore, manjkajoče pričakujem.

Želim vam uspešno delo in ne pozabite na sonce.

Lp, Jožko Udovič

 

Torek9ZGO

Torek, 17. 3. 2020 Zgodovina 9

Dober dan, pričenjamo z učenjem na daljavo.  Upam, da bo s skupnimi močmi naše delo uspešno.

Danes bomo ponovili: »1. Svetovno vojno«. Naše šolske zapise lahko dopolnite z novimi spoznanji iz vaj.

http://egradiva.gis.si/web/9.-razred-zgodovina/bojisca

Lepo prosim, da najprej naredite domačo nalogo in odgovorite na naslednji dve vprašanji:

 1. V katerem kraju živiš in kakšno je danes vreme pri vas?
 2. Ali je v vašem  kraju katerikoli zgodovinski  spomenik, zanimivost  ali znamenitost ?

V slučaju nejasnosti sem dosegljiv na  e-mail naslovu: jozko.udovic@gmail.com, na ta naslov pošljite tudi nalogo.

Želim vam uspešno, mirno in zdravo nadaljevanje pomladnega marca.

Jožko Udovič