ZGO 7

10SRE7ZGOP

Sreda,  27.5.2020                            Zgodovina 7                           Četrtek,  28.5.2020

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Spoznavamo  Slovane v Srednjem veku.  Današnja snov je v učbeniku 100, 101 in 102  in

DZ: 77, 78  in 79.

Današnji naslov:  Pokristjanjevanje in izguba Karantanske samostojnosti

Zapis današnje snovi:

 1. Karantanci so kmalu po nastanku, priznali bavarsko oblast zaradi skupne obrambe pred zunanjim sovražnikom in izgubili zunanjo samostojnost. Bavarska oblast je pripeljala tudi krščanstvo.
 2. Krščanstvo se je širilo iz Ogleja in Salzburga (škof Modest).
 3. V 20 letih 9. Stoletja (okrog 823 leta) so Karantanci  izgubili še ostalo samostojnost.
 4. V tem času se pojavijo Brižinski spomeniki.
 5. V Spodnji Panoniji konec devetega stoletja nastane nova mejna grofija, , ki jo vodita slovanski knez Pribina in njegov sin Kocelj. . Med Slovane tega predela širita krščansko vero misijonarja Konstantin Kocelj.

Preberite  v učbeniku in zapis  razširite  oziroma dopolnite,   rešite naloge v DZ.

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

9SRE7ZGOP

Sreda,  20.5.2020                            Zgodovina 7                           Četrtek,  21.5.2020

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Spoznavamo  Srednji  vek  in  fevdalizem in fevdalno  družbo. Današnja snov je v učbeniku 98 in 99 in DZ: 76 in prvi del 77 strani.

Današnji naslov:  Selitve  Slovanov in nastanek Karantanije

Zapis današnjega dela:

 1. Naši predniki Slovani so današnje slovensko ozemlje poselili v drugi polovici 6. in prvi polovici 7. stoletja. Naseljevali so se iz Severa – Zahodni Slovani in Juga – Južni Slovani.
 2. Del staroselcev se je odselil ali bil pregnan, drugi del pa je združil s Slovani.
 3. Alpski Slovani so bili ogroženi od sosedov Avarov (ali Obrov), zato so se povezali v Samovo plemensko zvezo (623-658), ki je hitro razpadla.
 4. V 7. stoletju je nastala Karantanija, prva državna tvorba v Vzhodnih Alpah. Večina je obsegala današnjo Avstrijsko Koroško s sedežem v Krnskem Gradu.
 5. Karantanska družba se deli na:

– plemstvo (kneze)

– koseze

– svobodne kmete

– sužnje (ujetnike, staroselce)

 1. Kneze potrjujejo z obredom ustoličevanja na knežjem kamnu ob Krnskem gradu, sodno pravico pa knezi dobijo na Gosposvetskem polju ob vojvodskem prestolu.
 2. Južneje od Karantanije je obstajala še ena politična tvorba Slovencev – Karniola.

Preberite  v učbeniku na straneh  98-99, zapis lahko razširite  oziroma dopolnite,   rešite naloge v DZ.

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

8SRE7ZGOP

Sreda,  13.5.2020                            Zgodovina 7                           Četrtek,  14.5.2020

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Pričeli smo s  Srednjim  vekom  (476-1492) in spoznali smo Frankovsko  in  Karolinško državo, nastanek Papeške države in razhod v krščanski veroizpovedi  –  leta 1054 se ločita zahodna krščanska in vzhodna pravoslavna cerkev. V tem času se razvije fevdalizem in fevdalna družba.

Današnji naslov: Fevdalizem srednjega veka

Zapis današnjega dela:

 1. Srednjeveška družba temelji na fevdu, to je zemljiška posest – zemlja, ki pripada fevdalcu ali zemljiškemu gospodu. Ločimo pridvorno, kmečko in srenjsko posest. Obveznosti  dajatev so zapisane v urbarjih.
 2. Fevdalizem je družbeni sistem v katerem je družba razdeljena na tri dele:

– kralj

– plemiči – fevdalci – zemljiška gospoda ( vazal)

– nesvobodni kmetje – podložniki, tlačani

 1. Srednjeveški pisci delijo srednjeveško družbo na: plemiče ( se bojujejo), duhovnike in redovnike _____(molijo) in kmete (delajo).
 2. Življenje plemičev!
 3. Življenje kmetov !

Preberi v učbeniku na straneh  93-97, zapis lahko razširiš oziroma dopolniš, še posebej temo o družbi in življenju v srednjem veku,   reši naloge v DZ: 72 –  75.

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

7SRE7ZGOP

Sreda,  6.5.2020                            Zgodovina 7                           Četrtek,  7.5.2020

 

Dober dan sedmošolci,

Pričeli smo s  Srednjim  vekom  (476-1492), ki ga delimo na več obdobij: zgodnji, visoki in pozni srednji vek.  Srednji vek začne s preseljevanjem ljudstev in propadom Rima.  Nadaljuje se z nastajanjem novih držav po evropskem prostoru.  Navodila za današnje delo:   uporabljate učbenik: 90 in 91 in spletno predstavitev Srednji vek (M.M.):

    http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/srednji_vek/index.html     

Naslov: Evropa v začetku srednjega veka

 1. Med prvimi novonastalimi državami na ozemlju Zahodnorimskega cesarstva  je konec   stoletja nastala  Frankovska država. V času pokristjanjenega  kralja  Klodovika   so bila združena vsa germanska plemena v Franciji (Galiji). Karel Veliki je v 8. Stoletju zgradil karolinško državo, ki je nasledila Frankovsko. Obsegala je skoraj celotno zahodno in srednjo Evropo.  Leta 800 ga je papež okronal za rimskega cesarja (dediščina rimskega antičnega cesarstva). Po smrti Karla Velikega je bilo cesarstvo razdeljeno na:  Zahodnofrankovsko – Francija, Vzhodnofrankovsko – Nemčija in Srednjefrankovsko – Italija.
 2. Krščanska cerkev je preživela propad rimskega cesarstva in s povezavo s frankovskimi kralji zopet okrepila. Oče Karla Velikega Pipin Mali  ji je poklonil ozemlje v srednji  Italiji in nastala je papeška država.
 3. Med zahodno – Rim in vzhodno – Bizanc (Carigrad) krščansko cerkvijo je prihajalo do vedno večjih razlik in leta 1054 sta se dokončno ločili:

– zahodna krščanska cerkev, ki jo vodi papež s škofi

– vzhodna – pravoslavna, ki jo vodijo patriarhi.

 

Zgornji zapis lahko skrajšate ali dopolnite, vsekakor pa rešite naloge v DZ: 69,70 in 71

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

5ČET7ZGOP

Četrtek,  16.4.2020                 Zgodovina 7                      Sreda,   22.4.2020

 Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Stari vek smo  zaključili s  pomembnim  obdobjem  zgodovine:  Antični Rimom.

Starem veku sledi Srednji vek  (476-1492), ki ga delimo na več obdobij: zgodnji, visoki in pozni  srednji vek. Srednji vek začne s preseljevanjem ljudstev in propadom Rima. Navodila za današnje delo:   uporabljate U87,88,89 in 90 in spletno predstavitev Srednji vek (M.M.):

    http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/zgo/srednji_vek/index.html     

Naslov: Srednji vek (476-1492)

 1. V začetku 5. stoletja so začele selitve narodov, ki so se umikali pred Huni in iskali boljše pogoje za življenje ( hunski poglavar Atila – bič božji – 453).  Germanski poglavar Odoaker je 476 odstavil  zadnjega rimskega cesarja.
 2. Germani_________________________________________________________________
 3. Slovani__________________________________________________________________

Pod drugo in tretjo točko zapiši kdo so Germani in Slovani (U(87).

 1. Preseljevanje ljudstev po evropskem prostoru je potekalo do sredine 7.stoletja. Rimsko ozemlje je bilo oplenjeno in zasedeno z novimi narodi: Germani (Goti, Vandali, Franki…),  Obri, Slovani…
 2. Preseljevanje ljudstev je v Evropi  povzročilo številne spremembe:

– politične: v zahodni Evropi  nastanejo številna manjša germanska kraljestva; Vzhodnorimsko cesarstvo- Bizantinsko pa preživi do prihoda in osvojitve Turkov 1453

– gospodarske: upad trgovine in obrti in povečan pomen kmetovanja

– kulturne: pismenost upade;  latinski jezik je osnova romanskim; mnogoboštvo-politeizem se razširi z novimi narodi.

 1.   Srednji vek razdelimo: Prepiši (U90)

Za vse, ki vas zanimajo bogovi in  mitologija: http://web.sc-celje.si/tomi/seminarske2007/mitologija/nordijski_bogovi.html

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

 

5SRE7ZGOP

Sreda, 15.04.2020 Zgodovina 7

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

z našim delom zaključujemo pomembno obdobje zgodovine:  Antični Rim.

Vaša današnja naloga je, da s pomočjo zvezka in učbenika  rešite zaključne naloge na to temo v

DZ  na straneh 66 in 67: Rimska država in Antična rimska dediščina.

 

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

4ČET7ZGO

 Četrtek,  09.04.2020                    Zgodovina 7   

Dober dan sedmošolke in sedmošolci

Ta vikend praznuje večina vernih Slovencev Veliko noč.  Danes bomo pri zgodovini pogledali tudi  PP o krščanstvu (pripravila ga je ga. Maruša Končan), nekateri so ga že.

Vaša naloga je pogledati PP o krščanstvu in mi na moj mail: jozko.udovic@gmail.com ,  poslati odgovor na vprašanje.

Kaj predstavljajo praznične velikonočne jedi?

Začetki in širjenje krščanstva

Vsem, ki praznujete, voščim  lepo velikonočno praznovanje, vsem skupaj,  pa miren in sončen podaljšan vikend.

Zdravo, lep pozdrav   JU

4SRE7ZGO

Sreda, 08.04.2020                        Zgodovina 7                             Četrtek,  09.04.2020

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Pri pouku  zgodovine spoznavamo rimski imperij.  Naše nadaljnje delo bo spoznavanje viška in konca Rima. Današnji naslov: Višek in propad Rimskega imperija. Rimljani mu pravijo brezmejni, ker njegove meje niso jasno začrtane.

V zapis pod  1. točko zapišite pokrajine J, JZ, JV, srednje in zahodne Evrope  (vsi trije  južnoevropski polotoki-kateri, otoki-kateri, Britanija južno od Škotske, ozemlje južno od Rena,Tise in Dnjestra.

 1. Rimski imperij v svojem najmogočnejšem času obsega (vse zgoraj naštete pokrajine)  in celotno severno Afriko od Atlaškega gorovja do doline Nila, Bližnji vzhod in Malo Azijo. Prosim, da dopolnite obseg z geografskimi pojmi, ki jih že poznamo-osnova je zemljevid v učbeniku na straneh 57 in 58.

 

 1. Največjo širitev doseže Rim po kartažanskih ali punskih vojnah, ko prevzame oblast Julij Cezar, ki ga nasledi Gaj Oktavijan Avgust (na kratko ponovi in zapiši kdo sta vladarja-U66-67).

V prvih dveh stoletjih j, v času Pax  Romana, času izobilja, vladajo »dobri« in »slabi« cesarji.

Zapiši jih in z nekaj besedami označi.

 

 1. Rimski imperij se v tretjem stoletju znajde v veliki krizi: (U68). Prepiši politične, vojaške, gospodarske in družbene probleme-zelo skrajšano.

 

 1. V tretjem stoletju poskusi reform propadejo in propade tudi Rim:
 • Cesar Dioklecijan razdeli Rim na dva dela (U69)
 • 395 leta je dokončno razdeljeno (kako)
 • 476 zahodni del dokončno propade (zakaj)

 

 1. Na višku moči Rimljani širijo svoj način življenja – romanizacija (U81) – na kratko opiši.

 

 1. V zadnji točki zapiši nekaj o gospodarstvu in rimskem vsakdanjiku (U82-83)-zelo kratko.

Snov, ki jo boste delali danes je obsežna in zahtevana in sta ji namenjeni  dve uri.  Besedilo in podatki (zemljevid) so v treh delih učbenika.  V slučaju, da potrebujete  pomoč – pišite:  jozko.udovic@gmail.com .

 

Zdravo in uspešno delo, lep pozdrav   JU

 

 

3ČET7ZGO

Četrtek, 02.04.2020                 Zgodovina 7

 

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Pouk zgodovine nadaljujemo s krščanstvom, ki je prevladujoča vera v evropskem prostoru. Krščanstvo začne svojo širitev in vpliv z Jezusom Kristusom. Naša današnja tema je torej:

Krščanstvo, kar je tudi naš današnji naslov v zvezku. Za uvod preberimo snov v zvezku na straneh: 78, 79 in 80.

Pod prvo točko si zapišimo, kaj je krščanstvo (str 78: osenčeni del prepišemo).

Pod drugo točko si na kratko zapišemo o Kristusovem življenju in njegovem delovanju:

 • Rodil se je med leti 6 in 4 pred našim štetjem (pred Kristusom) v Palestini , v Betlehemu za časa cesarja Oktavijana
 • Odraščal je v Nazaretu
 • Javno je začel delovati po 30 letu
 • Pomagal je ljudem in opravljal dobra dela
 • Učil in pridigal o novem verskem nauku
 • Njegovi nauki so bili razglašeni za bogokletne in rimski upravnik Poncij Pilat, ga je moral, starega triintrideset let obsoditi na smrt s križanjem .

Pod tretjo točko izpišemo širitev krščanstva (skrajšan osenčeni del na strani 79)

Pod četrto točko zapišemo razvoj krščanstva:

 • Cesar Konstantin z milanskim ediktom 313 zagotovi kristjanom versko svobodo
 • Cesar Teodozij 395 razglasi Krščanstvo za državno vero (po njegovi smrti istega leta 395 je Rimsko cesarstvo razpadlo na dva dela – vzhodnega in zahodnega: Konstantinopel in Rim, ki pa mu moč  upada, sedež tudi Milano in Ravena; to je tudi konec olimpijskih iger…)
 • Leto 1054 je prelomnica, ko  se je krščanska Cerkev dokončno razcepili na vzhodno – pravoslavno – in zahodno – katoliško Cerkev
 • oktobra 1517 je Martin Luther s svojimi tezami pričel razkol med zahodno krščansko-katoliško vero. Z augsburškim verskim mirom 1555 se ločijo in so priznane protestantske veroizpovedi .

Snov ponovimo in utrdimo z reševanje nalog v DZ: str. 60, 61, 62 in 63.

https://sreligije.splet.arnes.si/2016/01/02/krscanstvo-4/

https://www.slideserve.com/adora/kr-anstvo

Zdravo in uspešno delo   JU

 

SREZGP7

Četrtek, ZGO7,     26.03.2020                          Sreda, ZGO7, 01.04.2020

Sedmošolke in sedmošolci dober dan,

današnja priprava bo namenjena dvema šolskima urama pri katerih bomo spoznavali kulturo Antičnega Rima:

Antična rimska kultura

Rimska znanost,  arhitektura, umetnost, verovanje in zabava

Za uvod: https://slideplayer.si/slide/17378306/

Danes boste izdelali tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v učbeniku… ),  ki naj bo razdeljena podobno kot v učbeniku.

Antična rimska kultura je prevzela in večina tudi nadgradila dosežke grške kulture.

Za osnovo prve zaključene celote bodo modro obarvane rimske znanosti (v učbeniku stran 73: npr. geografija), zapišemo le najpomembnejše o vsaki izmed posamezne znanosti (eno vrstico). V tem delu ponovi tudi rimske številke, (ne prepisuj vseh, samo tiste, ki si jih pozabil oziroma jih nepoznaš), latinščina in romanski jeziki.

Drugi del bo sklop arhitekturnih in gradbenih dosežkov (str.74): beton, mostovi-viadukti, oboki, kloake-kanalizacija, akvadukti-vodni mostovi-vodovod, rimski forumi-mestni trgi, rimske tlakovne ceste, amfiteatri-arene, terme-kopališča, ogrevanja bogatejših… samo za tiste, ki jih res zanima: https://www.slideshare.net/DavidKouh/rimska-umetnost

Tretji del je rimska umetnost (U75), kjer v kiparstvu prevladuje uporaba tehnike reliefa (na slavolokih),  mozaik in freske v stavbah, v književnosti je pomembno pesništvo: pesnik Vergil – pesnitev Eneida, pesnik Ovidij z ljubezenskimi pesmimi in pisec komedij Plavt. Pomembna je bila tudi retorika –govorništvo: Mark Tulij Cicero.

Četrti del je rimsko verovanje v duhove in bogove (U76). Mnogoboštvo ali politeizem prevladuje do vzpona krščanstva. Sestavite zapis vsaj desetih rimskih bogov.

Zadnja točka naj vsebuje zapis o zabavi (U76-77), ki pa je bila namenjena predvsem bogatim. V času cesarstva in pešanju rimske države pa širokim množicam, ki so zahtevale »kruha in iger« predvsem z gladiatorskimi boji.

Tema je obsežna, svetujem vam delo po temah z kratkimi zapisi in razširitvami mojih osnov.

Nalogo izdelajte kot del naše redne snovi, naloge mi ne pošiljate, pregledali  jo bomo v šoli.

Zunaj je skoraj zima, mogoče bomo lažje delali.

Zdravo in lp Jožko Udovič

ČetrtekZGO7

Četrtek, Zgodovina 7, 18.03.2020

Slovensko ozemlje v rimski dobi

Dober dan,

hvala vsem, ki ste poslali DN, ostale pričakujem.

Danes boste izdelali tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v učbeniku… ).

Tabelska slika naj vsebuje naslednje:

 • kdaj so Rimljani prišli v naše kraje,
 • katere province so bile na našem ozemlju,
 • katera mesta in zakaj jih je večina nastalo,
 • zakaj je čas vladanja Rimljanov pomemben – kaj so naši kraji in ljudje pridobili,
 • kaj še danes spominja na Rimljane

Nalogo izdelajte kot del naše redne snovi, naloge mi ne pošiljate, pregledali  jo bomo v šoli.

Pametno si razporedite čas in ne pozabite na sonce.       Lp Jožko Udovič

 

SredaZGO7

Sreda,  Zgodovina 7,  18.03.2020

Slovensko ozemlje v Rimski dobi

Dober dan, za uvod lahko pregledate:

http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/anticna-dediscina

Vaše današnje delo je reševanje nalog v DZ na str.: 58 in 59, naloge rešujte s pomočjo učbenika.

Naloge bomo pregledali ob povratku v šolo.

Dan bo lep, pojdite na sonce, drugi teden zopet hladno. Lp JU